ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση Μελών του Συλλόγου
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ», µε έδρα την Ξάνθη και διακριτικό τίτλο ΄΄ROBOSPECIALISTS΄΄, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 53/24-12-2015 διάταξης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 1143/28-1-2016 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην Γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 10 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00-20:00, στο ξενοδοχείο Δημόκριτος, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα εκλογής ψήφου (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στην Γενική Συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερήσια διάταξη ημερομηνία σύγκλησής της, να καταθέσουν στο κατάστημα του κ. Νεκτάριου Ηλιάδη-WEB STAR (Ανδρέου Δημητρίου 34-36) και υπόψη της Γραμματέως κ. Σταματίας Κανδύλη, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για το έτος 2016 και αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

Η Πρόεδρος,
Μαρία Γκαγκώνη